Regulamin strefy zabaw

REGULAMIN KORZYSTANIA Z STREFY ZABAW


PLAC ZABAW

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
 2. Dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.
 3. Na terenie placu obowiązuje zakaz jazdy rowerem i gry w piłkę nożną.
 4. Na placu zabaw nie wolno śmiecić.
 5. Na terenie placu zabaw i jego pobliżu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
 6. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

 

BOISKO 

 1. Boisko jest wyznaczonym na terenie ośrodka miejscem zabaw sportowych.
 2. Zabrania się wspinania na siatki.
 3. Boisko jest wyłącznym miejscem gry w piłkę na ośrodku.
 4. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

 

 

BASEN

Przed wejściem na basen należy zapoznać się z Regulaminem oraz instrukcjami obsługi i użytkowania.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników i służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości. Przyjmuje się, iż z chwilą wejścia, każdy Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkie pozostałe Regulaminy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie obiektu.
 2. Basen dostępny jest w sezonie wakacyjnym w godz. 12.00 – 20.00, pod warunkiem sprzyjających warunków atmosferycznych.
 3. Basen nie posiada ratownika.
 4. Dostęp na teren basenu możliwy jest tylko dla gości ośrodka na podstawie otrzymanych na czas pobytu breloków dostępowych.
 5. Na basenie obowiązuje stosowanie czystego obuwia basenowego.
 6. Przed skorzystaniem z basenu należy dokładnie umyć stopy w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 7. Każdy Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania pracowników obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji stwarzających realne zagrożenie dla Użytkowników.
 8. Użytkownicy mają obowiązek korzystania z usług obiektu z dbałością o stan urządzeń oraz wszelkich innych rzeczy znajdujących się na jego terenie. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek nieodpowiedniego korzystania z obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń w basenie. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci oraz ewentualne szkody przez nie spowodowane.
 9. Wszyscy Użytkownicy znajdujący się na terenie kompleksu basenowego są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się nakazom pracowników obiektu oraz bezwzględnie przestrzegać zaleceń widniejących na tablicach ostrzegawczych.
 10. Pracownik Ośrodka uprawniony jest do wydania odmowy korzystania z basenu Użytkownikom, którzy postępują wbrew postanowieniom Regulaminu. Nieprzestrzeganie powyższych warunków może być poczytane jako próba zakłócenia spokoju, a tym samym uprawnia pracowników Ośrodka do wezwania Policji lub/i ochrony.
 11. Pracownik Ośrodka może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z basenu w przypadku zaistnienia nagłej konieczności np. w sytuacji przekroczenia limitu dopuszczalnej ilości użytkowników, w razie pilnej potrzeby czy nieprzewidzianej sytuacji, w szczególności w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Użytkowników.
 12. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
 13. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 14. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
 15. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osoby dorosłej.
 16. Na terenie kompleksu basenowego zabrania się:
 • palenia tytoniu,
 • wnoszenia elementów ostrych i niebezpiecznych, a w szczególności w szklanych opakowaniach,
 • używania łatwo tłukących się szklanych pojemników,
 • spożywania przyniesionej ze sobą żywności i napojów w szklanych opakowaniach,
 • wnoszenie oraz spożywanie napojów alkoholowych lub środków ograniczających ocenę sytuacji,
 • plucia, żucia gumy i innego zanieczyszczenia basenu i wody,
 • rezerwowania leżaków,
 • zabaw ruchowych i gry z użyciem piłki poza miejscami do tego przeznaczonymi bądź wyznaczonymi,
 • uszkadzania, niszczenia i brudzenia wyposażenia i oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo,
 • biegania, skoków do wody i wpychania do wody innych Użytkowników, a także wszelkie inne zachowania zagrażające bezpieczeństwu,
 • przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków ograniczających lub zakłócających ocenę sytuacji,
 • wszczynania fałszywych alarmów,
 • przeszkadzania lub uniemożliwiania innym Użytkownikom normalnego korzystania z basenu,
 • pozostawiania małych dzieci bez opieki.

    17. Osoby będące w złym stanie zdrowia, o słabszej sprawności i kiepskim samopoczuciu oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za skutk spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.

 1. Z basenu nie mogą korzystać osoby które:
 • są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub innych chorują na schorzenia górnych dróg oddechowych lub posiadają trudności w oddychaniu,
 • posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybicę, liszaje,
 • cierpią na padaczkę lub choroby zakaźne,
 • są uczulone na środki dezynfekujące,
 • cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia,
 • posiadają dolegliwości układu wydalania.
 1. O możliwości wykorzystania piłek, wszelkiego rodzaju pomocy do pływania, płetw, rurek, gogli, itp. w basenie, decydują pracownicy Ośrodka, biorąc pod uwagę liczebność Użytkowników.
 2. W sprawach spornych ma zastosowanie Regulamin Ośrodka Kolorowe Domki.

NASZE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ

Zobacz jak dbamy o bezpieczeństwo gości!

Czytaj więcej

Sprawdź dostępność